Uredba o odpadkih

reciklažaVlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Uredbo o odpadkih (v nadaljevanju: Uredba). Z Uredbo se v slovenski pravni red prenaša glavni del Direktive 2008/98/ES o odpadkih. Nekatere določbe navedene direktive so v slovenski pravni red že prenesene z Zakonom o varstvu okolja (zlasti tudi določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca), manjši del določb direktive, ki se nanašajo na ravnanje z biološkimi odpadki in odpadnimi olji pa je prenesen z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom ter Uredbo o odstranjevanju odpadnih olj.
Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov. Uredba uvaja nov pristop glede ravnanja z odpadki, ki je osredotočen na preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena od novosti je tako program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki se pripravi kot operativni program. Poleg tega programa je določena tudi priprava programa ravnanja z odpadki, ki je v skladu z zakonom eno od obveznih okoljskih izhodišč, na podlagi katerih se pripravljajo in celovito presojajo plani, programi, načrti in drugi akti na celi vrsti razvojnih področij.

Uredba uvaja 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi:

  • preprečevanje nastajanja odpadkov;
  • priprava za ponovno uporabo;
  • recikliranje;
  • druga predelava, npr. energetska predelava,in
  • odstranjevanje.

Odpadek je v Uredbi opredeljen kot vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali mora zavreči. V preteklih letih so se pojavljala vprašanja, kdaj neka snov ali predmet postane odpadek. Zato Uredba vsebuje nove določbe o stranskem proizvodu in prenehanju statusa odpadka. Na novo sta opredeljena tudi predelava in odstranjevanje odpadkov. Za opredelitev predelave je ključna nadomestitev virov. Novost, ki jo prinaša Uredba, je, da se energetsko učinkovit sežig komunalnih odpadkov šteje za postopek predelave, kadar so izpolnjena določena merila energetske učinkovitosti (do zdaj so se namreč vse sežigalnice odpadkov uvrščale med naprave za odstranjevanje odpadkov).
Uredba določa, da je treba vzpostaviti ločeno zbiranje vsaj za odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla. Z Uredbo se namreč prenašajo tudi z direktivo določeni okoljski cilji, ki jih brez učinkovitega ločenega zbiranja ni mogoče doseči:

  • do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo ter recikliranje najmanj odpadnega papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečata na najmanj 50 % skupne teže;
  • do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov, povečajo na najmanj 70 % skupne teže. Za dosego tega cilj se ne upoštevata zemljina in kamenje.

Predlog uredbe ne uvaja novih obveznosti za povzročitelje odpadkov. Z namenom administrativnega razbremenjevanja predvsem mali podjetij je uvedena novost, in sicer da evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vodijo samo tisti povzročitelji odpadkov, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, pri katerih zaradi dejavnosti nastajajo nevarni odpadki ali več kot 10 ton vseh odpadkov. Do začetka leta 2013 bo vzpostavljen tudi informacijski sistem o ravnanju z odpadki, za elektronsko podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri predpisanem letnem poročanju oseb, ki ravnajo z odpadki. Njegova vzpostavitev bo uporabnikom olajšala administrativna opravila, povezana z oddajanjem in prevzemanjem odpadkov v obdelavo in letnim poročanjem o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih. Podatke iz informacijskega sistema pa bosta uporabljala Ministrstvo za okolje in prostor za namene poročanja Evropski Komisiji v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih in Statistični Urad RS za poročanje Evropskemu statističnemu uradu (Eurostat) v skladu z Uredbo (ES) 2150/2002 o statistiki odpadkov.